Algemene Voorwaarden – Agrippa B.V.

versie 2016.1

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop c.q. alle overeenkomsten van opdracht waaronder alle overeenkomsten tot het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden van Agrippa B.V., gevestigd te Kerkveld 2 te Meijel, hierna te noemen “Agrippa”.
 2. De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “zaken” wordt in het kader van deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: de door Agrippa te leveren hard- en software met bijbehorende materialen c.q. bescheiden.
 6. Onder de term “software” wordt in dit kader verstaan: de computerprogramma's vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel te verstrekken nieuwe versies.
 7. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Agrippa bindend. Mondelinge afspraken binden Agrippa eerst nadat deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Agrippa bindend. De aanvullingen en wijzigingen gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.
 3. De omvang van de verplichtingen van Agrippa wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd door Agrippa, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Wanneer Agrippa op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de reeds overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan Agrippa worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Agrippa. Agrippa is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 5. De wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.

Artikel 3: Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Agrippa zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Agrippa het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 1. Afbeeldingen, beschrijvingen en overige informatie in brochures en/of op de website van Agrippa, prospectussen, catalogi, promotiemateriaal e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Agrippa heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. de offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Agrippa de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Agrippa het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 5: Prijzen, uurtarieven

 1. De door Agrippa gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn af magazijn Agrippa en exclusief BTW en eventuele andere kosten. Deze kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit reiskosten, verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 2. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken c.q. de gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen e.d., is Agrippa gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Agrippa en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Agrippa gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
  b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient er voor te zorgen dat:
  a. hij de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde c.q. relevante gegevens en/of inlichtingen telkens tijdig aan Agrippa verstrekt;
  b. ingeval partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij apparatuur, materialen of gegevens op elektronische bestanden e.d. ter beschikking zal stellen, deze zullen voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties;
  c. de door de wederpartij verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten alsmede dat de door hem verstrekte gegevens, inlichtingen e.d. geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij vrijwaart Agrippa in en buiten rechte voor alle gevolgen die hieruit voor Agrippa kunnen voortvloeien;
  d. ingeval Agrippa werkzaamheden op locatie van de wederpartij dan wel op een door de wederpartij aangewezen locatie dient te verrichten, Agrippa op de overeengekomen (werk)tijden toegang heeft tot deze locatie;
  e. op de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht de door Agrippa in redelijkheid gewenste voorzieningen aanwezig zijn;
  f. ingeval Agrippa reparatie- c.q. onderhoudswerkzaamheden dient te verrichten de zaken op het overeengekomen tijdstip aan Agrippa ter beschikking zijn gesteld c.q. op de locatie van de wederpartij tot de beschikking van Agrippa staan;
  g. de plaats waar materialen e.d. van Agrippa opgeslagen c.q. opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm of op welke wijze dan ook, of ontvreemding, niet zal kunnen plaatsvinden.
 2. De wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de geleverde zaken, alsmede voor het adequaat beveiligen daarvan. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet-tijdig of niet-overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Agrippa staan, of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel voldoet, is Agrippa gerechtigd de
  uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. de (overige) schade die Agrippa hierdoor mogelijk lijdt, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.Agrippa zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien c.q. de zaken moeten zijn geleverd, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht
 2. Bij (op)levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd, en kan door Agrippa per transactie worden gefactureerd.
 3. Levering van zaken geschiedt af magazijn van Agrippa. Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door Agrippa te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. Agrippa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Het risico betreffende het resultaat van de verrichte werkzaamheden gaat over op de wederpartij op het moment dat Agrippa aan de wederpartij mededeelt dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij staat.
 5. Het risico van de zaken die zich vanwege te verrichten werkzaamheden onder het beheer van Agrippa bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich in het beheer van Agrippa bevinden.
 6. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste termijnbetaling.
 7. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Agrippa zich het recht voor de zaken c.q. de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Agrippa stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Agrippa in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 8. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Agrippa gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Agrippa het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 10. Agrippa is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen zullen de opgegeven gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn- en/of uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke Agrippa kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de zaken c.q. de
 2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Agrippa niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Agrippa gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van de aan Agrippa niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft Agrippa het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn.Agrippa heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Agrippa verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 4. Alle onkosten welke door Agrippa in het kader van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeken van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9: Onderhoud

 1. Indien voor de geleverde zaken een onderhoudsovereenkomst is gesloten zal de wederpartij overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Agrippa de geconstateerde gebreken aan Agrippa melden. Na ontvangst van de melding zal Agrippa naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien het geleverde niet aan de schriftelijke
  specificaties voldoet.
 2. Agrippa kan de kosten van herstel in rekening brengen ingeval van gebruiksfouten van de wederpartij of van andere niet aan Agrippa toe te rekenen oorzaken. Hetzelfde geldt in geval de software, zonder voorafgaande toestemming van Agrippa, door anderen dan Agrippa is gewijzigd of wordt onderhouden. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, valt onder de reikwijdte van de onderhoudsovereenkomst in ieder geval het leveren van updates c.q.verbeterde versies van de geleverde zaken. Agrippa is gerechtigd voor de levering van voornoemde updates c.q. verbeterde versies een vergoeding aan de wederpartij in
  rekening te brengen naast de tussen partijen overeengekomen periodieke vergoeding voor de onderhoudsovereenkomst.

Artikel 10: Reclames

 1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de wederpartij Agrippa binnen 24 uur na ontvangst van de zaken c.q. beëindiging van de werkzaamheden hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Agrippa.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of beëindiging van de werkzaamheden aan Agrippa te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 9 van artikel 11 in aanmerking genomen.
 4. Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan Agrippa kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Agrippa dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voorrekening en risico van Agrippa indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Agrippa te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Agrippa de reclame gegrond verklaart.
 8. Ingeval van afkeuring van de zaken en/of werkzaamheden zal Agrippa in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde zaken en/of werkzaamheden te herstellen c.q. opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
 9. Wederverkochte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de wederpartij nog enig reclamerecht toekomt.
 10. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt dan wel beschadigd vervalt elk recht op reclame.
 11. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en garantie

 1. bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of stagnatieschade die het gevolg is van handelen of nalaten van Agrippa, zijn personeel dan overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of verwacht, doch  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van Agrippa kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Agrippa - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
 3. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde vergoeding.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Agrippa nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Agrippa gesloten verzekering.
 5. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen, in de geïnstalleerde zaken en/of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Agrippa zich die materialen c.q. zaken - te zijner keuze - kosteloos opnieuw te verwerken en/of installeren, dan wel te repareren of te vervangen.
 6. Agrippa staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 7. a. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Agrippa tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
  b. In afwijking van sub a van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
 8. Zo door Agrippa geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 9. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument, neemt Agrippa de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 10. De wederpartij verliest diens rechten jegens Agrippa en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Agrippa tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van en/of adviezen van Agrippa of van een derde namens Agrippa strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
  b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Agrippa zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Agrippa;
  d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Agrippa.

Artikel 12: Betaling

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  a. zal de wederpartij aan Agrippa een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  b. zal de wederpartij, na daartoe door Agrippa te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
  c. heeft Agrippa het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Agrippa zal dit in de  overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Ter keuze van Agrippa kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Agrippa bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn indien Agrippa het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  b. Het bepaalde onder sub a van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 13: Overmacht

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Agrippa krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Agrippa, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Agrippa ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval
  zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Agrippa, is Agrippa gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Agrippa tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niettijdige nakoming plaatsvindt bij Agrippa, zijn toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

 1. deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.wederpartij. De wederpartij verplicht zich om de zaken gedurende deze periode wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met jegens Agrippa heeft voldaan. Die verplichtingen bestaan uit het betalen van de tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen Agrippa behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op het
 2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Ingeval Agrippa een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Agrippa vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 4. De wederpartij is verplicht Agrippa terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 15: Pand/ warrantage

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Agrippa heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Agrippa kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden,
onverminderd het recht van Agrippa op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 16: Gebruiksrecht software

 1. Agrippa verleent de wederpartij slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de software.
 2. De geleverde software kan door de wederpartij uitsluitend worden gebruikt op één verwerkingseenheid. Bij eventuele storing kan de software tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
 3. Het is de wederpartij voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal 2 kopieën van de geleverde software te maken, tenzij Agrippa afwijkende eisen c.q. voorwaarden stelt. Deze kopieën zullen door de wederpartij niet worden gebruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging van onbruikbaar geworden originele materialen. De kopieën zullen worden voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.
 4. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Agrippa niet aan derden overdraagbaar. Het is de wederpartij niet toegestaan de software te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen. De wederpartij zal de software niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de software wordt aan de wederpartij niet ter beschikking gesteld.
 5. Indien een toeleverancier het recht tot het gebruik van de software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de
  onderhoudsovereenkomst van de toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing. Agrippa zal de wederpartij op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Agrippa garandeert dat de door hem geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door Agrippa moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding, in een niet meer voor beroep vatbare beslissing, wordt vastgelegd dat enige door Agrippa geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hiervoor bedoeld, zal Agrippa, ter zijner keuze na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op het desbetreffende recht, of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De wederpartij verliest evenwel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties, indien hij Agrippa niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in deze bepaling bedoeld, heeft geïnformeerd dat Agrippa in staat is zijn rechten ter zake naar behoren te verdedigen.
 2. Het eigendom van alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot geleverde zaken berusten en blijven berusten bij Agrippa, dan wel de oorspronkelijke maker. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen.

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Agrippa gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door
executoriale beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 19: Ontbinding, annulering/ opzegging

 1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
  b. Het bepaalde onder sub a van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Agrippa een door Agrippa nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Agrippa te vergoeden. Agrippa is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Agrippa ter zake.
 6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 20: Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 3. Al hetgeen de wederpartij aan Agrippa ter beschikking stelt, in verband met de door Agrippa te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden blijft onherroepelijk eigendom van de wederpartij. Agrippa staat ervoor in dat alle software,
  informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door Agrippa zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 4. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
 5. Agrippa verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de wederpartij terug te geven binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij daarom zal hebben verzocht.

Artikel 21: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen Agrippa en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Agrippa de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Agrippa gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Agrippa aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.


Datum: 1 februari 2013